OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

회원 가입 시 2,000원 적립금 + 10% 할인 쿠폰 + 무료 배송 쿠폰 증정

기본 정보
상품명 BEST REVIEWER
상품간략설명 매월 베스트 리뷰어 선정
베스트 리뷰 채택 시 최대 3만원 지급
리뷰 작성 시 포토 · 1,000원 / 텍스트 · 500원 지급
적립 혜택받으시고 베스트 리뷰어에 도전해 보세요!
고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등 정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.  

무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.  
주문시 입력한 입금자명과 실제입금자의 성명이 반드시 일치하여야 하며, 7일 이내로 입금을 하셔야 하며 입금되지 않은 주문은 자동취소 됩니다.
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

수량
증가 감소
상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
BEST REVIEWER 수량증가 수량감소 0 (  0)
TOTAL 0 (0개)Best Reviewer


[상시 이벤트]


베스트 리뷰어 선정은
매월 15일 저널 페이지 및 인스타그램에 발표됩니다.

많은 참여 부탁드립니다.


[쇼핑 지원금 지급]

 

1등 · 30,000원

2등 · 20,000원

3등 · 10,000원


[리뷰 작성 적립금]


텍스트 · 500원

포토 · 1,000원*등수 별 각 1명 선정

*홈페이지 회원가입 후 구매 및 작성 시에만 적립금 지급 가능

*23년 06월 15일 런칭일을 기점으로 15일~14일까지의 집계로 선정
*15일이 주말인 경우에는 평일인 월요일에 리뷰어가 발표